تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
. pain demands to be felt .


۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

من فقط فکر میکنم سنگ روی یخ شدم. 

همین


هیزل گریس ۹۷-۱۱-۱۹ ۰ ۰ ۱۷۴

هیزل گریس ۹۷-۱۱-۱۹ ۰ ۰ ۱۷۴


درست همونموقع که داری به احساساتت اجازه رشد میدی، همه آسیب های ناشی از اون رو هم قبول کردی. 

احساساتم رشد کرد. آسیب دیدم. 

آسیب دیدم تا یادم بمونه هرکسی مثل من فکر نمیکنه. و اونی ک میگه بدون تو نمیتونم خیلی خوب بدون تو میتونه و بهت آسیب میزنه. 


هیزل گریس ۹۷-۱۱-۱۱ ۳ ۳ ۲۰۴

هیزل گریس ۹۷-۱۱-۱۱ ۳ ۳ ۲۰۴


هرگز کسـی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخاست، که من به زندگی نشسته ام!


بایگانی